Polityka prywatności

Rafał Tokarczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ośrodek Szkolenia Kierowców PIENINY informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”):

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rafał Tokarczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ośrodek Szkolenia Kierowców PIENINY Rafał Tokarczyk ul. Maćka zza Ławy 22 , 34-460 Szczawnica.

2.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy, której przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia wymaganego do zdobycia uprawnień do kierowania pojazdami kat. B. ( podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO).

3.Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe przeprowadzenie szkolenia wymaganego do zdobycia uprawnień do kierowania pojazdami kat. B.

4.Okres przetwarzania pozyskanych od Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych.

5.Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

6.Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody, zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.), na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku. Niniejsza zgoda dotyczy wykorzystania wizerunku w na stronie internetowej oraz profilu fb OSK PIENINY. Zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych OSK PIENINY, pod warunkiem, że nie zostanie naruszone dobre imię osoby, której zgoda dotyczy. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

7.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym z wykorzystaniem profilowania.

8.W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na postawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych.

9.Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

KLAUZULA-INFORMACYJNA-OSK-PIENINY